19
SYY
17.45
P8 2015, P9 Taso 3

LuVe - FC Jazz P2015   3 - 3

Rauma, Raumanmeren TN B