Joukkue

3
Nyberg Niila
5
Hohkuri Ville
6
Niemi Alex
7
Lamminen Aaron
8
Kumpula Jesper
9
Ohvo Luukas
10
Kumpuniemi Tuomas
11
Valtonen Jiri
12
De Oliveira Patrick
14
Votshenko Eelis
15
Mäkinen Topias
17
Huhtala Rasmus
18
Kokko Elias
19
Gustafsson Tuomas
25
Ruuskanen Nestori
26
Ruusela Joonas
27
Iinainen Lauri
28
Haapala Kaarlo
29
Tapiainen Olli
30
Rajala Hugo
31
Söderling Lenni
33
Nurmi Luukas
39
Kopecky Marvin
55
Ketola Vernon
77
Lindfors Johannes
79
Bly Justus
82
Salko Aleksi
97
Ruuskanen Viljami

Toimihenkilöt